Topmenu

Voor de werken

Voorwaarden

Gezien reële risico’s op gevolgschade door een verkeerde diagnose van de geschiktheid van de spouw, de techniek of door een onzorgvuldige uitvoering moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:

 1. Vóór de uitvoering moet een grondige voorafgaande inspectie uitgevoerd worden van de toestand van de spouw en van de mogelijke ongewenste effecten van de navulling;
 2. Enkel gebruiksgeschikte producten, systemen en procedés mogen toegepast worden;
 3. De werken moeten uitgevoerd worden door bekwame installateurs, die een correcte voorafgaande inspectie kunnen uitvoeren en een diagnose kunnen stellen, die gebruik maken van geschikte uitrusting en werken volgens de richtlijnen.
 4. De producten mogen niet in overdreven mate uit de luchtspouw stromen wanneer, na navulling, een opening in een spouwblad gemaakt wordt.

Onderdeel van het na-isolatieproces

Volgende werken zijn onderdeel van het volledige na-isolatieproces bij elk uit te voeren project. Behoudens andersluidende of aanvullende bepaling in de overeenkomst of het bestek moet de prijs voor het na-isolatieproces de onderstaande werken omvatten:

 • voorafgaande inspectie van de spouwmuur om, rekening houdende met de bouwkundige geschiktheidsvoorwaarden, te analyseren of het na-isoleren van de spouw mogelijk is, welke werken noodzakelijk zijn voorafgaand aan de na-isolatie en welke nazorg nodig is.Deze inspectie moet o.a. een raming van de spouwbreedte omvatten en moet in een schriftelijk rapport vastgelegd worden.
 • opvullen of dichten van openingen in het binnenspouwblad of de binnenafwerking (bijvoorbeeld aan rolluikkasten, stopcontacten, ingebouwde kasten, open verbinding met zolderruimte).
 • boren van de vul- en ontluchtingsopeningen, nameten van de spouwbreedte, en voorbereidende werken (bijvoorbeeld aanbrengen van verticale spouwbegrenzingen, aanbrengen spouwafsluitingen ter plaatse van leidingdoorvoeren, opvullen of afdichten van doorvoeren in het buitenspouwblad).
 • het afstellen en testen van de navulapparatuur en de hiermee geproduceerde in situ isolatieproducten.
 • het eigenlijke navullen van de spouw met het in situ isolatieproduct.
 • het opnieuw herstellen van de geboorde gaten met materialen in overeenstemming met de bestaande toestand en uitzicht, en elementaire werkzaamheden die tot de nazorg kunnen gerekend worden (vb. controle van openheid kanalen, opnieuw aanbrengen van voor de uitvoering verwijderde roosters, verwijderen afval).
 • het documenteren van het na-isolatieproces en afleveren van de verklaring van overeenkomstigheid.

Vόόr de werken

Bij de na-isolatie van bestaande gebouwen moet de uitvoerder van bij de start van de werken de nodige maatregelen treffen om schade aan de buitenaanleg te voorkomen en dit, rekening houdend met de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de gevelvlakken.

In de spouwmuren zijn doorgaans membranen aanwezig om het eventueel ingedrongen regenwater via de open stootvoegen terug naar buiten af te voeren. Indien er geen spouwdrainering aanwezig is en dit aanleiding geeft tot vochtschade aan de binnenzijde, dient hieraan verholpen te worden vóór de na-isolatiewerken.

Het binnenspouwblad mag geen openingen vertonen waarlangs het isolatiemateriaal zou kunnen naar binnen geblazen of geïnjecteerd worden. Dergelijke openingen moeten dan ook vóór de na-isolatiewerken opgevuld of afgedicht worden.